foto1
ม.3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
foto1
วัดถลุงทอง (วัดพ่อท่านคลิ้ง) หมู่ 1 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์
foto1
ประเพณีชักพระ ตรงกับ วันแรม 1 ค่ำเดือน 11
foto1
หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
foto1
ม.7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
-

-