foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สิงโตโพลี (พญาสิงโต) Bulbophyllum Polystictum เป็นไม้ประจำถิ่นทางภาคใต้ ไปจนถึงมาเลเซีย เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ มีใบ 1 ใบที่ปลายลำ ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 3-4 ซม. ยาว 8-13 ซม. ดอก ออกเดี่ยว กว้าง 7 ซม. สีเหลือง มีลายตามยาวสีแดง ก้านดอกยาว กลีบเลี้ยงบนและกลีบดอกรูปหอก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปเคียว กลีบปากรูปสามเหลี่ยม โค้งลง

Copyright © 2023 บ้านเกิด...เมืองนอน  Rights Reserved.